-:ദൈവത്തിന് നന്ദി:-


ഹൃദയം കൊണ്ട് ചോദിക്കൂ ദൈവം കൈ കുമ്പിളിൽ തരും 
 
 
 

ഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽ
www.hrdyam.blogspot.com


2 comments: