-:യുവത്വങ്ങളുടെ പ്രാചോധന വാഹകാ:-

 ഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽ


www.hrdyam.blogspot.com


1 comments:

EID MUBARAK

ഹൃദയ സംസ്കരണവുമായി പുണ്ണ്യങ്ങളുടെപൂക്കാലം നമ്മെ വിട്ട് കടന്നുപോകുമ്പോൾ നന്മയുടെ ഒരായിരം തെളിർമയുമായി നമുക്ക് ചെറിയ പെരുന്നാളിനെ വരവേൽക്കാം പ്രിയ മിത്രങ്ങൾക്ക് സ്നേഹാഐശ്വര്യത്തിന്റെ ഒരുപിടി നല്ല നാളുകൾ വന്നെത്തട്ടെ എന്നാശംസിക്കുന്നു.എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ചെറിയപെരുന്നാൽ ആശംസകൾ
സ്നേഹവും കൂടെ പ്രാർത്ഥനയും

ഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽ
www.hrdyam.blogspot.com


0 comments:

-:പകച്ചുപോകുന്ന ജീവിത വഴിത്താരകൾ:-


സങ്കർഷഭരിതമാമാണ് ഇന്നിലൂടെയുള്ള ഹൃദയത്തിൻ യാത്ര 
ചെറു ഹൃദയത്തിന് താങ്ങാവുന്നതിലുമപ്പുറം 
ലക്ഷ്യത്തിലെത്തും മുൻപേ നിലച്ചുപോകുമോ എന്ന ഭയം 
എന്നെ ഓർത്തല്ല ആശ്രിതരുടെ ഈറനണിഞ്ഞ കണ്ണുകൾ 
പകച്ചുപോകുന്ന ജീവിത വഴിത്താരകൾ....


ഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽ
www.hrdyam.blogspot.com

0 comments:

-:നല്ലസൗഹൃദങ്ങൾ:-


മരുഭൂമിയിൽ അകപ്പെട്ടവൻ തെളിനീർ ഉറവ കണ്ടെത്തുംപോലെയാണ് അതിന്റെ നിർവചനം വാക്കുകൾക്കതീതമാണ്

ഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽ


2 comments: