-:നല്ലസൗഹൃദങ്ങൾ:-


മരുഭൂമിയിൽ അകപ്പെട്ടവൻ തെളിനീർ ഉറവ കണ്ടെത്തുംപോലെയാണ് അതിന്റെ നിർവചനം വാക്കുകൾക്കതീതമാണ്

ഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽ


Written by

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: