-:പകച്ചുപോകുന്ന ജീവിത വഴിത്താരകൾ:-


സങ്കർഷഭരിതമാമാണ് ഇന്നിലൂടെയുള്ള ഹൃദയത്തിൻ യാത്ര 
ചെറു ഹൃദയത്തിന് താങ്ങാവുന്നതിലുമപ്പുറം 
ലക്ഷ്യത്തിലെത്തും മുൻപേ നിലച്ചുപോകുമോ എന്ന ഭയം 
എന്നെ ഓർത്തല്ല ആശ്രിതരുടെ ഈറനണിഞ്ഞ കണ്ണുകൾ 
പകച്ചുപോകുന്ന ജീവിത വഴിത്താരകൾ....


ഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽ
www.hrdyam.blogspot.com

Written by

0 comments: