11.9.13

-:പ്രണയം:-

  ഞാന്‍അവള്‍ക്ക് ജീവന്‍കൊടുത്തു....
                                                   അവളെന്നെജീവച്ഛവമാക്കി...

                                              
                             

3.9.13

-:എഴുത്ത് :-

പേറ്റുനോവിൻ മറുപുറം താണ്ടുന്ന ഹൃദയപിടച്ചിൽ കാതുകളിൽ വന്നലയ്ക്കുന്ന തീവ്രത....
കുഞ്ഞു കരച്ചിൽ കാതിൽ വന്നലയ്ക്കുന്ന നിർവൃതി....ഇതിൽ പരം മറ്റന്തുണ്ട് ഒരെഴുത്തിൻ സംതൃപ്തി