9.9.18

-:പ്രാർത്ഥന സ്നേഹം കൂട്ട്:-

കൂട്ടിവെച്ച വാക്കുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് പുതിയ വാക്കുകൾ തേടി യാത്ര തുടർന്നത്. പക്ഷെ ആ യാത്ര ഞാൻ എന്ന വ്യക്തിയെ തെല്ലൊന്നുമല്ല നൊമ്പരപ്പെടുത്തിയത്.വർഷങ്ങൾ എന്നെയും കൂടെ കൂട്ടി യാത്ര തുടർന്നപ്പൊ അനുഭവം വാക്കുകൾ പെറുക്കി എടുക്കാനുള്ളൊരു വേദിയായി മാറി എന്നതാണ് സത്യം.അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ വീണ്ടും എഴുതി തുടങ്ങട്ടെ...പ്രാർത്ഥന സ്നേഹം കൂട്ട്


ഷംസുദ്ധീൻ തോപ്പിൽ