15.3.14

-:വിചിത്രസത്യം:-                മറക്കാൻ എല്ലാവർക്കും എളുപ്പമാണ് .ഓർത്തെടുക്കനാപാട് ....
                                 പുതുമുഖങ്ങൾ പഴമയെ മറക്കുന്നു. ജീവിതമെത്ര വിചിത്രമല്ലേ....
                                                  ഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽ ബ്ലോഗ്ഗർ & റൈറ്റർ

9.3.14

-:സാമൂഹ്യ വീക്ഷണങ്ങൾ:-

                                                                                      ഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽ
                                                                                       ബ്ലോഗ്ഗർ & റൈറ്റർ

8.3.14

-:വിടവാങ്ങിയ വസന്തം:-

വിടവാങ്ങിയ വസന്തം
                                                                                               ഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽ 
                                                                                               ബ്ലോഗർ & റൈറ്റർ