-:പെടാ പാട്:-


ജീവിതം ജീവിച്ചു തീര്‍ക്കാനുള്ള പെടാ പാടില്‍ കഷ്ട നഷ്ടങ്ങള്‍ക്ക് എന്തു പ്രസക്തി അല്ലെ........


Written by

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: