-:വൃദ്ധന്‍:-

പെയ്തു പെയ്തു തോര്‍ന്ന മഴ .....
Written by

0 comments: