-:പരിണാമം:-

നിർജ്ജീവമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ആർജ്ജവമേറിയ അവസ്ഥയിലേക്കുള്ള പരിണാമാത്തിനുള്ള പ്രയത്നത്തിലാണ് ഇന്നിലൂടെയുള്ള എന്റെ യാത്ര...
 ഷംസുദ്ദീൻതോപ്പിൽ  Written by

0 comments: