-:കരിമ്പിൻ മധുരം:-

വിജയദശമി നാളിൽ അടുക്കള തോട്ടത്തിലെ കലർപ്പില്ലാത്ത കരിമ്പിൻ മധുരം നുണഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം
ഷംസുദ്ദീൻതോപ്പിൽ


Written by

0 comments: