-:സൗഹൃദം:-

കെട്ടിയാടുന്ന നാരദ വേഷം ഒരിക്കൽ മടുപ്പിൻ രുചി അറിയും
കുറ്റബോധം ബോധമുള്ളവന് ഭൂഷണമല്ല
യതാർത്ഥ സൗഹൃദം ശിക്ഷണമല്ല സംരക്ഷണമാണ് 
തിരിച്ചറിവുകൾ എത്തും മുൻപെ ഹൃദയം തുറക്കൂ സൗഹൃദം നിലനിർത്തൂ
സൗഹൃദങ്ങൾക്കിടയിലെ അതിർവരമ്പുകൾ മറ്റ്ഒന്നിനെ തേടാൻ പ്രേരണ നൽകുന്നു

ഷംസുദ്ധീൻ തോപ്പിൽ
www.hrdyam.blogspot.com


Written by

4 അഭിപ്രായങ്ങൾ: