-:നോവ് :-

കണ്ടുമുട്ടിയ സൗഹൃദം തിരികെലഭിക്കാത്ത ഓർമയുടെ വികൃതിയയായി എന്നിൽ നോവു പടർത്തി


ഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽ

Written by

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: