-:സഹായഹസ്തം:-

സഹായഹസ്തം ബാദ്ധ്യതയോടടുക്കും മുൻപേ പിൻതിരിയുക എന്നതാണ് നിത്യ സൗഹൃദത്തിൻ കാതൽ

ഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽ
www.hrdyam.blogspot.com


Written by

0 comments: