-:മെട്രോ ജീവിതയാത്രയുടെ ഭാഗമായ ഒരു സന്ധ്യാ സമയം:-

                        മെട്രോ ജീവിതയാത്രയുടെ ഭാഗമായ ഒരു സന്ധ്യാ സമയം


                     പ്രിയ മിത്രം സുധീഷിന്റെ മൊബൈൽ ഫ്രെയിമിൽ


ഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽ 
HRDYAM.BLOGSPOT.COM


Written by

1 അഭിപ്രായം: