-: സെൽഫി :-

ചില സൗഹൃദങ്ങൾ ഹൃദയത്തോടപ്പാണ് അത് വക്കുകൾ ക്കധീതവും 

പ്രിയ മിത്രം സുധീഷിനോടപ്പം ഒരു സെൽഫി 
ഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽ


Written by

1 അഭിപ്രായം: