:-ഓർമയിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ ചില തമാശകൾ:-

ഓർമയിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ ചില തമാശകൾ ഹൃദയ ഭാജനം മനോജ് ചേട്ടന്റെ സമ്മാനം ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു









ഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽ
www.hrdyam.blogspot.com



Written by

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: