-:പ്രവാസി:-ജീവിതം വഴി മുട്ടും എന്ന സ്ഥിതി എത്തിയപ്പോഴാണ്. ഉറ്റവരെയും ഉടയവരെയും വിട്ട് ഹൃദയത്തിൽ വേദനയുടെ നെരിപ്പോടുമായി കടൽ കടന്നത്

ഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽ
www.hrdyam.blogspot.comWritten by

1 അഭിപ്രായം: