-:വിശ്വാസം:-

"നിരാശയുടെ അകലം കൂടുംന്തോറും വിശ്വാസത്തിൽ പൂപ്പൽ ബാധിക്കുന്നു"

ഷംസുദ്ദീൻതോപ്പിൽ
Written by

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: