-: ഹൃദയമിടിപ്പ്‌ :-

ഓർത്തെടുക്കാൻ സമയമില്ലൊട്ടും മനുജാ നമുക്ക്. സമയമെത്തുമ്പൊഴെക്കും നിലച്ചിരിക്കാം നമ്മുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ്‌ ....

ഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽ
www.hrdyam.blogspot.comWritten by

1 അഭിപ്രായം: