-:ചാലിയാർ പുഴ:-

ചാലിയാർപുഴ-കടവ് റിസോർട്ട് കാലിക്കറ്റ്‌ 6 am
മൊബൈൽ ഫ്രൈമിൽ


ചാലിയാർ പ്രഭാതം നീ എത്ര മനോഹരം സ്പന്ദനമില്ലാതെ നിശബ്ദ മായൊഴുകുന്ന നിൻ ഓളങ്ങൾ എൻ ഹൃദയത്തിനു കുളിരേകുന്നു


ഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽ
www.hrdyam.blogspot.com


Written by

5 അഭിപ്രായങ്ങൾ: