-: നഷ്ടങ്ങൾ:-

വേഗതയിലെ നഷ്ടങ്ങൾ സഹനത്തെക്കാൾ ഭയാനകമാണ്


ഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽ
http://hrdyam.blogspot.in/


Written by

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: