-:ആശ്രിത ജീവിതം:-

ആശ്രിത ജീവിതം വേദനാജനകം ദിനങ്ങൾക്ക് യുഗങ്ങളുടെ ദൈർഗ്യം  ശബ്ദങ്ങൾ പോലും ആശ്രിതരുടെ ബന്ധനത്തിൽ


ഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽ
www.hrdyam.blogspot.com


Written by

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: