-:പുതു നാമ്പ്:-

പ്രതീക്ഷയുടെ വിത്തു പാകിയ പുതു നാമ്പ് തളിർത്തു തുടങ്ങി
എന്നിലെ തീഷ്ണതയ്ക്ക് ചൂടു പകർന്ന പ്രിയ മിത്രങ്ങളുടെ സ്നേഹലാളനയ്ക്ക്
ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്നേഹോഷ്മളത നേരുന്നു.ഇന്നിന്റെ നഷ്ടമല്ല നാളയുടെ വിജയമാണ് എന്നിലെ ലക്ഷ്യത്തെ കരുത്തേകുന്നത്


പ്രിയ മിത്രം നിസാമിന്റെ മൊബൈൽ ഫ്രെയിമിൽ നോമ്പ് തുറയുടെ അൽപ്പം മുൻപ് പ്രിയ മിത്രം സുധീഷ് പകർത്തിയത് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ നോമ്പിന്റെ ക്ഷീണം മുഖത്ത് കാണാട്ടൊ

ഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽ
www.hrdyam.blogspot.com
Written by

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: