-:ചിലവഴികൾ:-

ചിലവഴികൾ നമ്മളറിയാതെ നമുക്ക് പിറകെ നടക്കുന്നു. ഇനിയുള്ള യാത്ര തനിച്ചാണ് നിശബ്ദതയ്ക്ക് നിർവച നീയമായ അർത്ഥതലങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന സത്യത്തെ ഉൾകൊള്ളാൻ മനസ്സിനെ പാകപ്പെടുത്തി കൊണ്ടിരിക്കയാണ്.മുൻപിൽ വരുന്നത് എന്തെന്നറിയാത്ത ഒരു തരം വിഹൃലത .

തിരിച്ചറിവുകൾക്ക് ബലം കൊടുത്ത് ലക്ഷ്യത്തിനൊത്ത കണ്ടെത്തലാവുമെന്ന ഹൃദയ ദൃഡതയാണ് ആകെയുള്ള കൈമുതൽ ഇതൊരു തുടക്കമാണ് വിജയം കണ്ടെത്തും വരെ യുള്ളൊരു യാത്രയുടെ തുടക്കം


ഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽ
www.hrdyam.blogspot.com


Written by

3 അഭിപ്രായങ്ങൾ: