-:സുഖനിദ്ര:-

ദൈവത്തിന്റെ അളവില്ലാത്ത അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വറ്റാത്ത ഉറവയാണ് ഉറക്കം. 
ഉറക്കം നഷ്ട്ടപ്പെട്ടവന്റെ അവസ്ഥ വാക്കുകള്‍ക്ക് അതീതമാണ്.....ഹൃദയത്തില്‍  നന്മ ഉള്ളവന്  
ജീവിതത്തില്‍ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടില്ല.ഉറക്കം മനുജന് സുഖമുള്ളൊരു അനുഭൂതിയാണ്......

അസുഖം മറ്റുള്ളവന്റെ വെട്ടിപിടിക്കാനുള്ള ആര്‍ത്തി.....ശത്രുതാമനോഭവം....അങ്ങിനെ എത്ര... എത്ര.....നമ്മുടെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്നു.ഇടവേള ഇല്ലാത്ത ജോലി...നമ്മുടെ നിലനില്‍പ്പ്‌  തന്നെ അവതാളത്തില്‍.....സുഖമുള്ളൊരു ഉറക്കം കിട്ടിയാലോ.......അടുത്ത കാലത്തായി ഉറക്കിനെ കൂടുതല്‍ സ്നേഹിക്കുന്നു.....വിശ്രമമില്ലാതെ തലയില്‍ ജോലി ഭാരം കൂടുതല്‍......വല്ലാതെ ക്ഷീണിതനാവുന്നു.....
ആശോസമോ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടാരില്ലതാനും അടുത്ത ദിവസം ദൈവാനുഗ്രഹത്താല്‍ കൂടുതല്‍ കരുത്തോടെ ജോലിക്കെത്തുന്നു.ചിന്തിക്കൂ നമുക്ക് ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടണമോ വേണ്ടയോ?....
മാര്‍ഗ്ഗം ഒന്നേ ഉള്ളൂ..."മനസ്സില്‍ നന്മ സൂക്ഷിക്കൂ"........                  


Written by

0 comments: