-:അമ്മ:- -:അച്ചന്‍:-

"സ്നേഹത്തിന്റെ വറ്റാത്ത നീരുറവ അതാണ്‌  അമ്മ"

"ഹൃദയ വിശാലതയുടെ അവസാന വാക്ക് അതാണ്‌  അച്ചന്‍"

 " എന്നിട്ടുമെന്തേ? വൃദ്ധ സദനങ്ങള്‍ കൂടി കൂടി വരുന്നു?......"

 നാളെ നമ്മളും അച്ചനും അമ്മയുമാവില്ലേ...... 

പിന്നെ എന്തെ? ചിന്തകള്‍ക്ക്  അകലം കൂടി കൂടി വരുന്നു......
Written by

0 comments: