-:ഫ്ളാറ്റ് ഏന്ന കിളിക്കൂട് :-



ടീവി തുറന്നാല്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കാണുന്ന ശ്വോകളില്‍ ഒന്നല്ലേ റിയാലിറ്റിശോ.... അതിലെ ഒന്നാം സമ്മാനം എത്ര തവണ നമ്മുടെ കണ്ണു തള്ളിച്ചു.ഒരു കോടി രൂപയുടെ ഫ്ലാറ്റ് .....

കുടുംബമായി പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചു ജീവിച്ച നമുക്ക് കിളികളെ  കൂട്ടിലിട്ട പ്രതീതി ജനിപ്പിക്കും വിതമുല്ലോരു ജീവിതം സമ്മാനിക്കുന്നു അതല്ലേ ഫ്ലാറ്റ്.ഒറ്റപ്പെടലില്‍ നമ്മള്‍ സുഖം കണ്ടെത്തുന്നു കാരണം മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനുള്ള വിമുകത.അതെ പഴയ തലമുറ തറവാടുകളില്‍ അച്ഛനമ്മമാരെ സ്നേഹം കൊടുത്തു സ്നേഹത്തിന്‍ സുഖ മനുഭവിച്ചു നാളെ നമ്മളും അവരില്‍ ഒരാളാവുമെന്ന പ്രകൃതി നിയമം ഉള്‍ക്കൊണ്ട്‌ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാത്ത ലോകത്തേക്ക് യാത്രയാക്കുന്നു....

മറിച്ച്‌ നമ്മളോ ഫ്ലാറ്റുകളിലെ ജീവിതം പോലെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ചുരുക്കി ചുരുക്കി വൃദ്ധ സധനങ്ങള്‍ക്ക് പ്രോത്സാഹനം നല്‍കുന്നു
ജീവിതത്തില്‍ ഒരിക്കലും വൃദ്ധനാവതിരിക്കാന്‍  ബൂട്ടിപാര്‍ലരുകളില്‍ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു....ഏന്നാലോ ദൈവ ഹിദത്തെ മറികടക്കാന്‍ സാദ്യമാവുമോ?......കിളികള്‍ ചിദിക്കുന്നു ഒരിക്കല്‍ ഈ കൂടൊന്നു  തുറന്നിരുന്നെങ്കില്‍....നമുക്കും ചിദിക്കാം ചിറകുകള്‍ വിടര്‍ത്തി അറ്റമില്ലാത്ത ആകാശത്തേക്ക് പറന്നുയരാം........


Written by

0 comments: