-:മരണം:-

പ്രദീക്ഷിത മായി കടന്നുവരുന്നൊരു അദിതി അതല്ലേ മരണം.അത് എപ്പോ എവിടെ വെച്ച് നമ്മെ പിടി കൂടുമെന്ന് നമുക്ക് മുന്‍കൂട്ടി പറയാന്‍ ഒക്കുമോ ?ചിലര്‍ മരണത്തെ മാടി വിളിക്കുന്നു മറ്റു ചിലര്‍ അങ്ങനെ ഒന്നിനെ പറ്റിചിന്തിക്കാന്‍ സമയമില്ലാതെ ഉള്ള സമയം കൊണ്ട് എല്ലാം നേടാനുള്ള ദൃതിയും.എത്ര നേടിയാലും നമുക്കുണ്ടോ തികയുന്നു.നേടിയത് അനുഭവിക്കാന്‍ നമുക്കുണ്ടോ കഴിയുന്നു....


Written by

1 അഭിപ്രായം: