-:ഓര്‍മ്മകള്‍ :-ര്‍മ്മകള്‍ ഏന്നും അങ്ങിനെയാണ് മറക്കാന്‍ ശ്രമിക്കും തോറും വീണ്ടും വീണ്ടും തികട്ടി വരുന്ന ഒന്ന്.......Written by

0 comments: