-:എന്തിന് ഒരു ഡേ:-

ഇഷ്ട ഭാജനങ്ങളെ ഓർക്കാൻ എന്തിന് ഒരു ഡേ
നിങ്ങളുടെ നിഷ്കളങ്ക സ്നേഹത്തിൻ കാവൽക്കാരൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ
എന്നും സ്നേഹവും കൂടെ പ്രാർഥനയും പ്രിയപ്പെട്ടവരേ


ഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽ
www.hrdyam.blogspot.com


Written by

0 comments: