-:നിറപകിട്ടാർന്ന പ്രതീക്ഷ:-

ഇതൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് നിറപകിട്ടാർന്ന പ്രതീക്ഷ വാനംമുട്ടെ ഉയർന്ന ആഗ്രഹചവിട്ടുപടിയിലേക്കുള്ള കാൽവെപ്പിൻ തുടക്കം. എന്നിലൂടെയുള്ള ഈ കടന്നു പോക്ക് അത്ര രസകരമല്ല തീരാവേദനകളാൽ സമ്പുഷ്ടമാണ് മറുപുറം സാന്ത്വനത്തിൻ തെളിനീരുറവ എന്നിൽ സൃഷ്ടിയെടുക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷ


ഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽ
www.hrdyam.blogspot.com


Written by

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: