-:പറിച്ചു നടപ്പെടുന്നു എന്ന യാന്ത്രികത :-

പറിച്ചു നടപ്പെടുന്നു എന്ന യാന്ത്രികത ഹൃദയത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയം ഒച്ചിഴയൽ പോലെയും വേദനാജനഗവുമാണ്


ഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽ
www.hrdyam.blogspot.com


Written by

0 comments: