-:മുഖങ്ങൾ:-

ദിനം പ്രതി എത്രയെത്ര മുഖങ്ങൾ എന്നിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു അവയിൽ പലപ്പോഴും സന്തോഷവും സങ്കടവും മിന്നി മറയുന്നത് കാണാം ചിലരുടെ മുഖത്ത് ഓര്‍മ്മയുടെ ഭണ്ഡാരം ചുമക്കുന്നൊരു പ്രതീതി കാണാം കാഴ്ചയിൽ നിന്നുമറഞ്ഞാലും ചിലമുഖങ്ങൾ എന്നിൽ പലപ്പോഴും അസ്വസ്ഥത സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട് അതിൻ പൊരുൾ ഇന്നുമെന്നിൽ ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായി അവശേഷിക്കുന്നു എന്നതാണ് സത്യം.

ഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽ
http://hrdyam.blogspot.in/


Written by

4 അഭിപ്രായങ്ങൾ: