-:സൗഹൃദം:-


 "തിരികെ ലഭിക്കാത്ത സൗഹൃദം പ്രതീക്ഷകൾക്കപ്പുറംവേദന നൽകുന്നു"
                                                    ഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽ


Written by

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: