-:മുൻവിധി:-

പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മുൻവിധി ഇല്ലാതെ നടപ്പിൽവരുത്തിയാൽ ശിഷ്ടകാലം അസ്വസ്ഥതകൾക്കു നടുവിൽ അകപ്പെടും

ഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽ


Written by

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: