-:മൊബൈൽഫ്രൈമിൽ:-

പുറത്തെ കറക്കത്തിനോടുവിൽ ക്ഷീണിതരായി ഞങ്ങൾ  ഹോട്ടൽ ലോബിയിലെത്തി ഉറക്കം കണ്ണുകളെ തഴുകി തലോടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു ക്ഷീണത്തിനിടയിലും ഹൃദയഭാജനത്തിൻ മൊബൈൽ ഫ്രൈമിൽ

Written by

4 അഭിപ്രായങ്ങൾ: