-:നിമിഷങ്ങൾ:-

ആരവങ്ങൾക്കിടയിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴും ആരവങ്ങൾ ഒഴിയുന്ന നിമിഷങ്ങൾ അരികെയെന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിസ്മരിക്കുന്നു

ഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽWritten by

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: