-: കരവിരുത് :-

പ്രിയ സുഹൃത്ത് Kumar Varsha സ്നേഹസമ്മാനം ഹൃദയപൂർവ്വം വിനയത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്നുWritten by

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: