-:ശ്രമകരം:-

മിന്നി മറയുന്ന മുഖങ്ങളിൽ ആഴം കണ്ടെത്തുക ശ്രമകരം

ഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽ
http://hrdyam.blogspot.in/
Written by

0 comments: