-:നിശബ്ദത:-

നിശബ്ദതകൾ പലപ്പൊഴും അർത്ഥ തലങ്ങൾക്കുമപ്പുറമാണ്

ഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽ
www.hrdyam.blogspot.com


Written by

0 comments: