-:കാമകണ്ണുകൾ:-

സൗഹൃദങ്ങൾ കാമകണ്ണുകൾ കൊണ്ട് വിധി എഴുതുന്നുപലരും എത്ര ആഭാസകരമായ പ്രവണത

ഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽ
http://hrdyam.blogspot.in/


Written by

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: