-:സൗഹൃദങ്ങൾ:-

തേങ്ങുന്ന ഹൃദയത്തിൻ വേദന സംഹാരിയാണ് നല്ല സൗഹൃദങ്ങൾ

ഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽ
www.hrdyam.blogspot.com


Written by

0 comments: