-:രോഗി:-


രോഗാവസ്ഥയല്ല വേദന


പരിതപിക്കുന്ന കാഴ്ച്ചക്കാരനാവുക എന്നതാണ്

ഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽ 


Written by

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: