-:പ്രണയ ശ്രുതി മീട്ടി:-


പ്രണയ പുഷ്പ്പം എന്നിൽ സുകന്ധം പരത്തുന്നു 
സുകന്ധ പൂരിതമായൊരു ലോകം എന്നിൽ ഞാനറിയാതെ സൃഷ്ടി എടുത്തതെപ്പോഴാണ്
ഇടക്കെപ്പൊഴോ എന്നെ തഴുകിയ ഇളം തെന്നലിനുറവിടം തേടിയതിനൊടുവിൽ എന്നിൽ പ്രണയ ശ്രുതി മീട്ടിയവൾക്കരികെയെത്തി
പ്രണയ ശലഭമായി അവളെനിക്കു ചുറ്റും പ്രണയ വർശം പൊഴിക്കുന്നു കുളിരണിഞ്ഞു ഞാൻ നിർവൃതിയടയുന്നു
ആത്മ ഹർഷത്തിൻ പുതുനാബ് എന്നിൽ പിറവിയെടുക്കുന്നു എത്ര മധു രമുള്ളോരനുഭൂതി അനുഭവസ്ഥത എത്ര നിറവാർന്നത്...
നഷ്ടതയോർത്ത് വിലപിക്കാതെ നമ്മളിലെത്തിയ പ്രണയ വർണങ്ങളിൽ നമുക്കലിഞ്ഞുചേരാം
ഷംസുദ്ധീൻ തോപ്പിൽ
www.hrdyam.blogspot.com


Written by

4 അഭിപ്രായങ്ങൾ: