-:അനുഭവങ്ങൾ:-


അനുഭവങ്ങൾ നമ്മെ നോക്കി കൊഞ്ഞനം കുത്തുന്നു എന്നിട്ടു മെന്തെ നമ്മൾ പഠിക്കാത്തെ ?

ഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽ


Written by

4 അഭിപ്രായങ്ങൾ: