-:മരണം:-


ആഗ്രഹങ്ങൾക്കുമപ്പുറം പ്രാവർത്തികതയുടെ മൂടുപടം ഞാൻ കാണാതെ പോയി
സങ്കർഷം കൊച്ചു ഹൃദയത്തിന് താങ്ങാവുന്നതിലുമപ്പുറം
മരണത്തിൻ കാലൊച്ച ഞാൻ കേൾക്കുന്നു
സഫലമാവാത്ത ആഗ്രഹങ്ങൾ സ്നേഹിച്ചു കൊതി തീരാത്ത സൗഹൃദങ്ങൾ പാതി വഴി ഇട്ടേച്ചു നടന്നു നീങ്ങേണ്ടി വരുമോ തിരികെ വരാത്ത ലോകത്തേക്ക്....
ഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽ
www.hrdyam.blogspot.comWritten by

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: