-:ഒന്ന് ചിരിക്കൂ:-

ദുഃഖങ്ങൾ മറന്നൊന്നു ചിരിക്കൂ സന്തോഷങ്ങൾ നമുക്കരികിലുണ്ട്

                                                            ഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽWritten by

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: