-:പെണ്ണ്:-

പ്രണയ തുരുത്തിൽ അവൾ മോഹിനി 
കല്യാണ തുരുത്തിൽ അവൾ ഡിവോഴ്സിനി
ഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽ
www.hrdyam.blogspot.com


Written by

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: