-:ജീവിതം:-


നേട്ടങ്ങൾക്ക്‌ വേണ്ടിയുള്ള വ്യഗ്രത. നേടിയത് നഷ്ടപെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള വ്യഗ്രത. ഇതിനിടയിൽ ക്ഷണികമായ നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം സമ്മാനിക്കുന്ന സുഖാനുഭൂതി ഇതല്ലെ ജീവിതം

ഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽ 


Written by

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: